KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osada” informuje osoby będące i niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują tytuły prawne do lokali lub roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu bądź faktycznie użytkujące lokal mieszkalny, użytkowy, garaż lub miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu w nieruchomościach zarządzanych przez SM „Osada”, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osada” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołowiana 5, 53-434 Wrocław, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr rej. KRS: 0000171003, zwana dalej „Administratorem”.

Dane kontaktowe:

Adres siedziby: ul. Ołowiana 5, 53-454 Wrocław;

Telefon Sekretariat: 71 332 45 25

e-mail: sekretariat@smosada.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;

2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

3) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

7) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

8) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

9) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

10) Kodeksu cywilnego;

11) Kodeksu postępowania cywilnego;

12) Statutu Spółdzielni.

4. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.

11. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.